Intenzifikované ČOV v Chebu a Mariánských Lázních
v rámci realizace skupinového projektu
„Chebsko - environmentální opatření"

zahájily k 1. 6. 2014 trvalý provoz

Banner OPZP Fond soudrznosti

Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií-Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Publikováno: 1. 10. 2010, Aktualizováno: 1. 6. 2014

Investorem této regionálně významné investiční akce je vodohospodářská společnost CHEVAK Cheb, a.s., které se po náročné přípravě probíhající již od roku 2004, projednáváních na národní úrovni v letech 2008-2010 a schvalovacím procesu Evropské komise v letech 2009-2010, podařilo získat podporu v rámci OPŽP 2007-2013 ve výši 403,462 mil. Kč.

Vlastní výstavba probíhala v období 1. 10. 2010 - 27. 3. 2013. Především realizace čistíren odpadních vod v Chebu a Mariánských Lázních byla pro investora mimořádně náročná, protože probíhala za provozu s vysokými nároky na potřeby stavby se současným zabezpečením bezporuchového nepřetržitého provozu obou čistíren. Úspěšné dokončení stavebních a montážních prací se podařilo zejména díky dobré projektové přípravě a výborné spolupráci celého realizačního týmu - tzn. investora, projektantů, správce stavby a zhotovitele.

Intenzifikované ČOV jsou k 1. 6. 2014 uvedeny do trvalého provozu.

Struktura financování

Celkové uznatelné náklady: 627 449 594 Kč

Dotace EU: 381 047 497 Kč

Dotace SFŽP ČR: 22 414 558 Kč

Příspěvek příjemce dotace: 223 987 539 Kč
z toho 8 000 000 Kč - příspěvek z rozpočtu Karlovarského kraje.

Řídící orgán: Ministerstvo životního prostředí

Zprostředkující subjekt: Státní fond životního prostředí ČR

Příjemce dotace: CHEVAK Cheb, a.s.

Termín realizace výstavby

Zahájení stavby: 1. 10. 2010

Ukončení stavby: 27. 3. 2013

Dodavatelé

Projektant: HYDROPROJEKT CZ a.s.

Zhotovitel: Sdružení "ČISTÝ CHEB" - vedoucí sdružení-SMP CZ, a.s.

Správce stavby: "Sdružení VRV-INVESTON" - vedoucí sdružení-Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.