Chevak ENV podpora

Oblast podpory

Aktivity pro praktickou environmetální výchovu se zaměřením na:

Informace a vzdělání, potřebné k ochraně životního prostředí – ekologická gramotnost.

Vytvoření mravně a citově podloženého vztahu k prostředí, směřujiícího ke způsobu života
příznivému pro životní prostředí i pro jedince samotného – ekologická etika.

Osvojení si takových dovedností, které ovlivní ekologicky přijatelný způsob života.

Projekty se zaměřením na ekologii.

Projekty se zaměřením na alternativní energie, vědomé a šetrné zacházení s přírodními zdroji.

Chevak ENV PROJ
Kritéria pro výběrové řízení projektu

Každá škola může podat v aktuálním roce žádost o podporu pouze na jeden projekt.
Podpora může být poskytnuta pouze na spolufinancování výukových ekologických programů plánovaných, ještě nerealizovaných.
Podpora je určena především na úhradu nákladů na výukové pomůcky, případně honoráře.

Žádost o podporu zasílá žadatel v analogové (listinné) podobě na adresu sídla společnosti poštovní zásilkou, osobně
nebo v elektronické podobě přes datovou schránku ID: t7acdj5 na předepsaném formuláři, včetně žadatelem potvrzeného prohlášení.
Tiskopis formuláře „Žádost o příspěvek pro praktickou environmentální výchovu na školách“ je k dispozici ke stažení zde.

Výše finanční podpory na jeden projekt je maximálně: 10.000,- Kč
Souhrnně pro všechny projekty je roční výše podpory maximálně: 200.000,- Kč   
           

Po podpisu Smlouvy o poskytnutí podpory (dále jen Smlouva) obdrží příjemce podpory 80% přidělené částky.
Zbývajících 20% bude poskytnuto po schválení závěrečné zprávy dle závazné osnovy, která je součástí Smlouvy.