Zákaznická linka: 354 414 200 |  e-mail:  |
Poruchy: 354 597 111, 739 543 471  

Přípojky 01

Co je vodovodní
a kanalizační přípojka?

Vodovodní přípojka je samostatnou stavbou tvořenou úsekem potrubí od
odbočení z vodovodního řadu k vodoměru a není-li vodoměr, pak k vnitřnímu
uzávěru připojeného pozemku nebo stavby. Odbočení z vodovodního řadu
s uzávěrem je součástí vodovodu. Vodovodní přípojka není vodním dílem.
Kanalizační přípojka je samostatnou stavbou tvořenou úsekem potrubí od
vyústění vnitřní kanalizace stavby nebo odvodnění pozemku k zaústění do
stokové sítě. Kanalizační přípojka není vodním dílem.
Podle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou
potřebu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je
vlastníkem vodovodní nebo kanalizační přípojky, popřípadě jejich částí
zřízených přede dnem nabytí účinnosti uvedeného zákona, vlastník pozemku
nebo stavby připojené na vodovod nebo kanalizaci, neprokáže-li se opak.
Vlastníkem přípojky může být také osoba, která na své náklady přípojku zřídila.

Informace o vodovodních a kanalizačních přípojkách jsou uvedeny
zejména v § 3, zákona č. 274/2001 Sb., a dále v Technických standardech
provozovatele. Výše uvedený zákon je k dispozici na internetových stránkách
www.chevak.cz nebo k nahlédnutí v zákaznické kanceláři. Soubor
technických normativů, označených jako Technické standardy je technickým
podkladem pro projektování a výstavbu vodohospodářských zařízení a přípojek.
Lze je získat na našich firemních internetových stránkách.

Rady k výstavbě:

Kdy je společnost CHEVAK Cheb, a.s.
Vaším partnerem pro zřízení přípojky?

1. Je-li vodovodní řad či kanalizační stoka, na kterou má být přípojka
připojena, provozována společností CHEVAK Cheb, a.s.
2. Bude-li vodovodní řad či kanalizační stoka, na kterou má být
přípojka připojena, provozována společností CHEVAK Cheb, a.s.

Jaké služby v rámci vybudování přípojky
Vám
společnost CHEVAK Cheb, a.s. nabízí?

Společnost CHEVAK Cheb, a.s. nabízí na základě požadavku zákazníka
konzultační služby pro přípravu a zajištění stavby. V rámci montáže potrubí
realizujeme odbočení s uzávěrem u vodovodní přípojky a u kanalizační přípojky
provedeme zaústění do veřejné kanalizace. Další služby mohou být poskytnuty
po dohodě s naším odborným pracovníkem.

Co k tomu potřebujete:

Splněné podmínky § 160 odstavec 2 stavebního zákona, projektovou
dokumentaci přípojky a platný písemný souhlas - stanovisko k projektové
dokumentaci přípojky.
Projektová dokumentace v souladu s Technickými standardy
společnosti CHEVAK Cheb, a.s. pro stavbu vodovodní/kanalizační
přípojky, musí obsahovat:

1. situaci vodovodní a kanalizační přípojky,
2. schéma přípojky včetně technického popisu a detailu napojení
na vodovodní řad/ kanalizační stoku (viz vzor v Technických
standardech),
3. půdorysný výkres vodoměrné šachty nebo podlaží, ve kterém je
umístěna vodoměrná sestava,
4. půdorys ležaté kanalizace objektu včetně zakreslení zpětných
klapek, čistících šachet, čistících tvarovek a ostatních objektů na
vnitřní kanalizaci (odlučovače, lapače tuku apod.),
5. situaci ostatních sítí, které se vyskytují v zájmovém území stavby
přípojky.

Realizace stavby přípojky

Pokud již máte splněny podmínky dle § 160 odstavce 2 stavebního zákona,
projektovou dokumentaci přípojky a platný písemný souhlas, zajistí na základě
objednávky společnost CHEVAK Cheb, a.s. odbočení z řadu a součinnost při
stavbě přípojky. Realizovaná přípojka bude připravena k užívání.

Přípojky povinnost