Všeobecné obchodní podmínky
- platné od 13. 11. 2019

Chevak logo CZ 250x71px

Společnost CHEVAK Cheb, a.s.
IČ: 49787977, se sídlem Cheb, Tršnická 4/11, PSČ 350 02
vedená u rejstříkového soudu v Plzni, oddíl B, vložka 367 (dále jen „společnost“)

1. Úvodní ustanovení

1.1   Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují podmínky pro dodávky materiálu, či jiného zboží (dále jen „zboží“),
resp. služeb a stavebních prací (dále jen „dílo“), (zboží a dílo společně dále jen „plnění“) na základě objednávky vystavené společností
a uplatněné u prodávajícího zboží či zhotovitele díla (prodávající zboží a zhotovitel díla dále společně „poskytovatel plnění“).

1.2   Tyto VOP jsou nedílnou součástí každé objednávky společnosti a stávají se součástí obchodního vztahu mezi společností
a poskytovatelem plnění okamžikem akceptace objednávky zboží či díla ze strany poskytovatele plnění,
pokud nebude jejich platnost vyloučena nebo nebudou akceptovány obchodní podmínky poskytovatele plnění.

2. Cena

2.1   Cena je stanovena dohodou podle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách.

2.2   Změna ceny po akceptaci objednávky společnosti není bez jejího souhlasu možná.

3. Dodací podmínky

3.1   Poskytovatel plnění se zavazuje dodat společnosti zboží v množství a druhu či dílo dle písemných objednávek společnosti.

3.2   Není-li dohodnuto jinak, je místem dodání, resp. plnění sídlo společnosti.
V případě, že místo dodání zboží či díla má být na jiné adrese než sídlo společnosti,
je společnost povinna písemně, faxem nebo v elektronické podobě sdělit poskytovateli plnění adresu místa dodání.

3.3   Objednávka společnosti musí obsahovat předmět a množství zboží, způsob dopravy, místo určení dodávky, lhůtu pro dodání zboží, resp. specifikaci díla, včetně termínu a místa plnění.

3.4   Povinnost poskytovatele plnění dodat zboží, či zhotovit dílo je splněna předáním zboží či díla společnosti v místě dodání.
Tímto předáním přechází veškerá odpovědnost za rizika, ztráty, poškození, zničení, apod. na společnost.

3.5   Dojde-li ke zpoždění plnění z důvodu mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky, která nastala nezávisle na vůli poskytovatele plnění,
prodlužuje se dodací lhůta až do doby pominutí účinků takové události, které brání či podstatně ztěžují dodání zboží či díla. V tomto případě nemá společnost nárok na náhradu škody.

3.6   Společnost je povinna objednané zboží či dílo převzít v místě dodání a zaplatit sjednanou cenu.
V případě, že společnost neoprávněně odmítne objednané zboží či dílo převzít, je povinna uhradit poskytovateli plnění náklady vzniklé se zajištěním jeho plnění.

3.7   Poskytovatel plnění je povinen dodat objednané zboží či dílo, včetně všech atestů a zkoušek požadovaných v České republice,
a to ve dvojím vyhotovení včetně návodu k obsluze v českém jazyce.

3.8   Pokud zboží či dílo podléhá režimu zákona č. 356/2003 Sb., (chemický zákon) musí být označeno výstražným symbolem nebezpečnosti
a jeho součástí musí být i odpovídající bezpečnostní list vystavený výrobcem, dovozcem nebo distributorem tohoto zboží či díla a obsahující náležitosti ve smyslu stanovení ES 1907-2006 (REACH) a vyhlášky 321/2004 Sb..

4. Specifikace služeb a stavebních prací

4.1   Poskytovatel plnění se zavazuje provést dílo na vlastní náklady a na vlastní nebezpečí a převzetím staveniště nese nebezpečí všech škod na prováděném díle.
Vlastnictví k dílu přechází na společnost okamžikem jeho předání.

4.2   Poskytovatel plnění je povinen ve smyslu zák. č. 183/2006 Sb. v platném znění použít pro realizaci díla jen výrobky, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence stavby byla při běžné údržbě zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí a bezpečnost při užívání. Současně použité materiály, výrobky a zařízení musí být v souladu s projektem pro provedení stavby odsouhlaseným společností.

4.3   Související práce a povolení spojené s provedením díla (povolení ke svařování, požární dohled, stavební dozor atd.), je povinen zajistit poskytovatel plnění.

4.4   Poskytovatel plnění odpovídá za dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví svých pracovníků na staveništi a je povinen učinit veškerá bezpečnostní opatření k zamezení pracovních úrazů. Poskytovatel plnění je povinen oznámit společnosti vznik pracovního úrazu a podrobné údaje o něm co nejdříve po jeho vzniku.

4.5   Poskytovatel plnění je povinen při provádění díla dodržovat limit pro hlučnost podle hygienických předpisů resp. pokynů společnosti.

5. Platební podmínky

5.1   Poskytovatel plnění vždy vystaví ve vztahu k dodanému zboží či dílu daňový doklad (fakturu). Cena je splatná ve lhůtě 30 dní od data obdržení faktury společností. Faktura musí obsahovat číslo objednávky nebo smlouvy.

5.2   Kupující tímto ( dle ustanovení § 26 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty) uděluje souhlas s elektronickým zasíláním daňových dokladů (faktur) na adresu .

6. Reklamace

6.1   Případné vady zboží či díla společnost reklamuje u poskytovatele plnění neprodleně faxem, emailem nebo dopisem s připojením kopie dodacího listu či předávacího protokolu.

6.2   Zjevné vady zboží či díla se společnost zavazuje reklamovat nejpozději při jeho převzetí v místě dodání.

6.3   Skryté vady zboží či díla je společnost povinna reklamovat bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, a to do konce záruční doby, resp. do 24 měsíců ode dne dodání zboží či do 60 měsíců ode dne dodání stavebního díla.

6.4   V případě oprávněné reklamace má společnost nárok požadovat slevu z ceny, nebo dodání náhradního zboží či bezplatného odstranění vad díla. V případě neodstranitelných vad má společnost právo odstoupit od smlouvy. V tomto případě je povinen poskytovatel plnění společnosti vrátit cenu, pokud již byla uhrazena.

7. Převod vlastnického práva ke zboží či dílu

7.1   Společnost nabývá vlastnické právo ke zboží či dílu jeho převzetím a zaplacením.

8. Závěrečná ustanovení

8.1   Za nedodržení termínu dodání zboží či díla je společnost oprávněna požadovat od poskytovatele plnění smluvní pokutu ve výši 500,- Kč a to za každý i započatý den prodlení.

8.2   Pro případ nedodržení splatnosti ceny společností je poskytovatel plnění oprávněn požadovat od společnosti smluvní pokutu ve výši 500,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení.

8.3   Právní vztahy neupravené v těchto VOP se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. 

8.4   Objednávky s hodnotou předmětu přesahující 50 tis. bez DPH mají účinnost dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb.,o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění Objednávky v registru smluv zajistí Odběratel.

 

        

 

Verze z 13. 11. 2019